تبلیغات
القرآن الکریم - قرآن چیست ؟
 • قرآن چیست ؟
 •  منت خدای راست عزوجل

  قرآن کریم همان کلام پروردگار جهانیان است.خداوند آن را بر فرستاده اش محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرد تا خارج کند مردم را از تاریکی ها به سوی نور: (( هو الذی ینزل على عبده آیات بینات لیخرجكم من الظلمات إلى النور )) الحدید : 9 .

  و بیان کرده است خداوند در قرآن کریم اخبار گذشتگان و آیندگان و آفرینش آسمانها و زمین و جدا کرده است در آن حلال و حرام  و در آن است اصول آداب و اخلاق و احکام عبادات و معاملات و داستان زندگانی انبیا و نیکان و جزای مومنان و کافران و توصیف جنت جایگاه مومنین و توصیف جهنم جایگاه کافران و قرار داد قرآن را برای بیان همه چیز: (( ونزلنا علیك الكتاب تبیاناً لكل شیء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین )) النحل : 89 .

  و در قرآن کریم است بیان نام های خداوند و صفاتش و مخلوقاتش و دعوت به ایمان به الله و فرشتگانش و کتابهایش و پیغام آورانش و روز آخرت: (( آمن الرسول بما أنزل إلیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر )) البقرة : 285

  ودر قرآن کریم است دعوت به نگاه کردن و تفکر در نشانه های هستی و آیات قرآنی: (( قل انظروا ماذا فی السماوات والأرض )) یونس : 101 . و او سبحان می فرماید : (( أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها )) محمد : 24 .

  و در قرآن کریم است بیان حال مردم در روز قیامت و آنچه بعد از مرگ اتفاق می افتد از برانگیخته شدن و پراکنده شدن و نشان داده شدن و حساب و توصیف حوض و پل صراط و میزان و نعمت و عذاب وجمع کردن مردم در آن روز بزرگ: (( الله لا إله إلا هو لیجمعنكم إلى یوم القیامة لا ریب فیه ومن أصدق من الله حدیثاً )) النساء : 87 .

  و قران کریم کتاب خداست برای مردم به کفایت : (( إنا أنزلنا علیك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما یضل علیها وما أنت علیهم بوكیل )) الزمر/41

  و قرآن کریم تصدیق گر کتاب های پیش از خود است چون تورات و انجیل و نگه بانی برمسایل اصولی آنها آنگونه که خدای سبحان می فر ماید : (( وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الكتاب ومهیمناً علیه )) المائدة : 48 .

  و بعد از نزول قرآن همان کتاب بشری گشت تا روز قیامت و پس آن کسب ایمان به آن نیاورد پس کافر شد و با عذابی در روز قیامت عقوبت شد آنگونه که خدای سبحان می فر ماید: (( والذین كذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون )) الأنعام/49 .

  و برای عظمت قرآن وآنچه در آن است از آیات و معجزات و امثال و عبرت ها در عین فصاحت و زیبایی بیان خداوند در موردش فرمود: (( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیة الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفكرون )) الحشر : 21

  و خداوند تحدی کرده است به انس و جن که به مثل آن بیاورید سوره ای یا آیه ای که هرگز نمی توانید آنگونه که خدای سبحان می فر ماید: (( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیراً )) الإسراء : 88 .

  و آنگونه که قرآن کریم بزرگترین کتاب آسمانی ، تمام ترینش و کامل ترینش و آخرینش است الله رسولش صلی الله علیه و سلم را امر کرد تا به کفایت برای مردم ابلاغ کند : (( یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمك من الناس )) المائدة : 67

  و به خاطر اهمیت این کتاب و نیاز امت به آن پروردگار گرامی داشت ما را با نزولش و تکفل حفاظتش پس فرمود: (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) الحجر : 9 .
  نوع مطلب : مقـــــــــــــــــــــــالات ، 
  محمد صدیق 1391/04/26 - 04:20 نظرات()