تبلیغات
القرآن الکریم - آموزش تجوید در چهار جلسه (دوم)
 • آموزش تجوید در چهار جلسه (دوم)

 • احکام مد

  یکی از دلایل زیبا نشدن قرائت کشیدن بی موقع حروف است.به جز حروف مدی که قبلا هم ذکر شد هیچ حرفی نمی کشیم و حتی حروف مدی(و- ا - ی) را هم بیش از دو حرکت نمی کشیم مگر به سبب که سبب مد دو چیز می باشد:

  1.    همزه (ء) مانند ســــــــو ء

  2.    حرف ساکن مانند  ءآ لْئـــــن (به سکون لام)

  و علامت مد (  ~  )بود.

  حروف مشدد نیز سبب مدند چرا که از یک حرف ساکن و یک حرف متحرکند:

  ضآلین =ضآ لْـــــــــــــــلین

  انواع مد:

  1-    متصل: سبب مد در خود کلمه است :جآء  - شآء  - اولـــــــــــــــــئک

  2-    منفصل: سبب در کلمه ای دیگر است: مآ انزل – قــــو  ا انفسکم

  ·      قصر مد منفصل به دو حرکت نیز جایز است.
  نوع مطلب : تجـــــو یــــــد آســـان ، 
  محمد صدیق 1391/04/18 - 09:33 نظرات()